Aktivní matching

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu, CZ.1.04/5.1.01/77.00400 ve spolupráci MU Brno se švédským partnerem Arbetsförmedlingen, Stockholm.

 

Projekt si klade za cíl zlepšit poradenství pro trh práce a zkvalitnit informace o českém pracovním trhu prostřednictvím tematické sítě institucionálních aktérů trhu práce. Tohoto cíle chceme dosáhnout porovnáním a hodnocením dvou typově identických nástrojů politiky zaměstnanosti v České republice a ve Švédsku – metodiky monitorování a prognózování poptávky po pracovní síle u zaměstnavatelů na regionálním trhu práce. Uvedené porovnání a následné posouzení metodiky vychází z důkladné reflexe současného stavu monitoringu a analýzy regionálního trhu práce realizovaných dlouhodobě veřejnými službami zaměstnanosti v ČR. Metodika monitoringu poptávky po pracovní síle v České republice má jistě své přednosti, a také určité zřejmé slabiny. Mezi přednosti stávajícího monitoringu patří například jeho systematičnost, s jakou zabírá okruh zaměstnavatelů na regionálním trhu práce. Prakticky ve všech krajích/regionech je jako základní nástroj monitoringu používáno dotazníkové šetření. Mezi slabé stránky uvedeného typu monitorování patří jeho nejednotnost v podmínkách celé České republiky a současně malý důraz na monitorování širšího okruhu pracovních kompetencí, které mohou být poptávány velmi diferencovaně podle regionu, typu a obsahu produkce v jednotlivých organizacích i vzhledem ke kulturním a národnostním odlišnostem na trhu práce. Vytvoření tematické sítě s partnery ze Švédska a institucemi trhu práce v regionu  je záměrný krok, který by měl tyto nedostatky české metodiky odstranit a současně na základě širší diskuse posoudit dosažené výsledky dosavadního způsobu monitorování. Univerzálně použitelná a přitom konkrétnější a diferencovanější metodika sběru informací o zaměstnavatelské poptávce po pracovní síle reaguje na (1) aktuální změny situace na trhu práce a na (2) současné reformy regulace trhu práce.

Mezi hlavní problémy současné regulace trhu práce a specificky poradenství pro zprostředkování včetně návazných aktivit na monitoring zaměstnavatelů a aktivizaci nezaměstnaných pomocí vzdělávacích a dalších programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) patří nedostatečná úroveň koordinace komplexně organizované spolupráce mezi různými typy subjektů. Teprve budování nepřímých koordinačních mechanismů, jako jsou konkrétní monitorovací databáze, může zvýšit kapacitu celkových služeb zaměstnanosti (soukromých a veřejných) a zefektivnit jejich regulační účinky. Současné výzkumy prováděné na našem pracovišti zjišťují velké koordinační deficity a roztříštěnost působení jednotlivých soukromých či veřejných služeb na českém trhu práce.

Dalším rizikem pro poradenský proces na trhu práce a specificky pro stávající formy monitoringu kvalifikačních potřeb u zaměstnavatelů je skutečnost, že podle nové legislativní úpravy zaniká oznamovací povinnost zaměstnavatelů hlásit Úřadu práce volná pracovní místa. Úřad práce tím ztrácí úplné informace o vývoji nabídky a obsahu volných pracovních míst a jejich možnost ovlivňovat nabídku a poptávku na trhu práce tak výrazně poklesne. Bez znalosti regionálního trhu práce, volných pracovních míst a kvalifikačních potřeb a kompetencí požadovaných zaměstnavateli bude tzv. aktivní matching (přiřazování uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa) pro pracovníky ÚP složitější než kdykoliv předtím. Adekvátně prováděný matching je přitom jednou z klíčových příležitostí, jak zlepšit spolupráci veřejných služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů.

Pracovníci KSPSP se dlouhodobě zabývají výzkumem systému veřejných služeb zaměstnanosti s důrazem na oblast implementace poradenského procesu a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Pro zjišťování míry flexibility organizace služeb zaměstnanosti uplatnili a modifikovali výzkumné postupy standardně používané při organizačních studiích v jiných zemích EU. Výsledky byly publikované na webových stránkách MPSV. Podobně pracovníci výzkumného týmu prováděli případové studie spolupráce a partnerství mezi úřady práce a dalšími subjekty na regionálním trhu práce. V rámci specializovaného pracoviště aplikovaného výzkumu CEPRES se KSPSP zaměřuje na propojení teorie a praxe, výzkumu a inovací. V posledních dvou letech zpracovávají výzkumy a ověřují metodické postupy analýzy pracovních podmínek poradců pro zprostředkování.

Realizační tým

Doc. PhDr. Jiří Winkler, PhD., Odborný garant

Mgr. Lenka Klimplova, M.A., PhD. , Manažerka projektu

Mgr. Magda Frišaufová, Koordinátorka aktivit

Mgr. Iveta Zelenková, PhD. Odborný pracovník

PhDr. Jiří Vyhlídal, MSc., Odborný pracovník

Mgr. Josef Horňáček, Odborný pracovník

RNDr. Josef Pitner, PhD., Konzultant

Kontakt

aktivni.matching@seznam.cz

 

 

 

Odborná publikace „Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?“

Kniha prezentuje výsledky pilotního šetření, které testovalo uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu OP LZZ “Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu”, si klade za …

Zobrazit stránku »

Výstup projektu: Článek „Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region”

Článek členů RT Josefa Horňáčka a Ivety Zelenkové „Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region” byl publikován v časopise Journal of Competitivness (Vol. 6, Issue 4, pp. 63-79, December 2014) Abstrakt článku: This article is focused on identifying employers’ requirements on workforce in the South-Moravian Region and assessing whether or not the …

Zobrazit stránku »

Výstup projektu: Článek „Požadavky zaměstnavatelů a lidský kapitál u nově přijímaných pracovníků s nižší a střední kvalifikací“

Článek člena RT Josefa Horňáčka “Požadavky zaměstnavatelů a lidský kapitál u nově přijímaných pracovníků s nižší a střední kvalifikací” vyšel ve sborníku příspěvku z mezinárodní vědecké konference Ľudsky kapitál a spoločnosť 2014, kterou pořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16. října 2014 Článek je zaměřen na vývoj kompetencí a pracovních dovedností u poptávky pracovních …

Zobrazit stránku »

20140930_115335

Konference "Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?" (září 2014)

V úterý 30. září se do Brna sjeli pracovníci poboček Úřadu práce z různých krajů České republiky, včetně ředitele Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Mgr. Jana Karmazína a ředitelů několika Krajských poboček ÚP (např. ze Zlína či Karlových Varů), zástupci Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje a dalších sociálních partnerů z regionu na konferenci „Monitorování a …

Zobrazit stránku »

KS_7

Kulatý stůl „Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce“ (duben 2014)

Pozvání na kulatý stůl „Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce“, který se konal v úterý 8. dubna 2014 v prostorách Nové radnice Magistrátu města Brna, přijalo jedenáct sociálních partnerů z různých institucí a organizací v Jihomoravském kraji. Zúčastnili se ho zástupci zaměstnavatelů, odborů, úřadu práce, brněnského magistrátu i vzdělávacích institucí. V první části programu představil odborný pracovník realizačního …

Zobrazit stránku »

Hodonin_3

Návštěva zahraničního partnera v Brně (duben 2014)

V termínu 6. až 12. dubna 2014 proběhla návštěva dvou zástupců zahraničního partnera projektu Jana Sundqvista a Torda Stranneforse v ČR, v Brně. Úvodní den návštěvy (pondělí 7. dubna) jsme věnovali společné diskusi realizačního týmu projektu s našimi partnery o zkušenostech z pilotního šetření u zaměstnavatelů, jeho výstupech a draftu „Evaluační analýzy procesů dotazování a zprostředkování v rámci projektu …

Zobrazit stránku »

W_10

Workshop se zástupci ÚP JmK „Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP“ (duben 2014)

Na workshop „Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP“, který se konal v úterý 10. dubna 2014 v prostorách hotelu Slovan v Brně, byli pozváni vybraní pracovníci z kontaktních pracovišť Úřadu práce v Jihomoravském kraji. Zúčastnili se ho jak ti, kteří participovali na pilotním šetření (tazatelé, tazatelky i zprostředkovatelky), tak další pracovníci ÚP – ředitelé kontaktních pracovišť, …

Zobrazit stránku »

Pic1

Kulatý stůl „Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů“ (leden 2014)

Pilotní terénní šetření u zaměstnavatelů je u konce, nezbývá než ho zhodnotit. Tazatelé z řad pracovníků Úřadu práce proto byli v pátek 24. ledna 2014 sezváni k evaluační diskuzi u kulatého stolu v prostorách agentury Focus v Brně. Kulatý stůl „Hodnocení  terénního šetření u zaměstnavatelů“ moderovali odborní pracovníci projektu a diskuzi zaměřili zejména na informace o průběhu provedených rozhovorů se …

Zobrazit stránku »

Challenges and possibilities_3

Prezentace na Zimní škole „New skills and occupations in Europe: Challenges and possibilities“ (listopad 2013)

První dílčí výstupy projektu byly prezentovány formou posteru na Zimní škole „New skills and occupations in Europe: Challenges and possibilities“ která proběhla 25. – 27. listopadu v Bruselu.    

Zobrazit stránku »

Pilotní terénní šetření – dotazování v organizacích (podzim 2013)

V průběhu podzimních měsíců 2013 probíhalo v rámci projektu OP LZZ „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ terénní šetření a rozhovory se zaměstnavateli v organizacích soukromého i veřejného sektoru v Jihomoravském kraji s cílem ověřit možnost využití švédské metody zprostředkování práce, která je založena na kvalitnějším monitorování a analýze kvalifikačních a kompetenčních potřeb zaměstnavatelů, na českém trhu práce. …

Zobrazit stránku »

DSC00214

Školení tazatelů pro terénní šetření u zaměstnavatelů (září 2013)

V pátek 13. září 2013 proběhlo v prostorách Fakulty sociálních studií MU školení tazatelů pro terénní šetření u zaměstnavatelů. Na úvod školení seznámila manažerka projektu Lenka Klimplová budoucí tazetele z řad pracovníků Úřadu práce v Jihomoravském kraji (pobočky Blansko, Brno-město, Hodonín) s cíli projektu i cíli terénního šetření u zaměstnavatelů. Pak slovo převzali zahraniční experti Jan Sundqvist a Tord Strannefors …

Zobrazit stránku »

DSC00263

Kulatý stůl „Švédskou cestou? Potřeba informací k lepšímu fungování a spolupráci na trhu práce“ (září 2013)

Pozvání na kulatý stůl „Švédskou cestou? Potřeba informací k lepšímu fungování a spolupráci na trhu práce“, který se konal v pondělí 16. září 2013 v prostorách kavárny Práh v brněnské Vaňkovce, přijalo patnáct sociálních partnerů z různých institucí a organizací v Jihomoravském kraji. Zúčastnili se ho zástupci brněnského magistrátu, úřadu Jihomoravského kraje, Úřadu práce, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, …

Zobrazit stránku »

DSC00126

Workshop „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ (březen 2013)

Workshop „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ pro zástupce cílových skupin místní partnerství a Úřadu práce proběhl 26. března 2013. Zástupci ÚP, Krajského úřadu JmK, Magistrátu města Brna, Národního ústavu pro vzdělávání, zaměstnavatelů, odborových organizací a neziskových organizací se na něm seznámili s projektem „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ a společně …

Zobrazit stránku »

IMG_0692

Návštěva RT v organizaci zahraničního partnera: První výměna příkladů dobré praxe (únor 2013)

V termínu 3. až 10. února 2013 proběhla studijní návštěva realizačního týmu (RT) projektu v organizaci zahraničního partnera projektu, na Úřadě práce ve Švédsku (Arbetsförmedlingen), konkrétně na pobočce v kraji Dalarna, ve městech Falun a Borlänge. Realizačnímu týmu byla představena metodika analýzy a prognózy pracovního trhu a slaďování nabídky a poptávky pracovní síly. A jak vypadal program návštěvy? …

Zobrazit stránku »