Bakalářské praxe

ŘÁD PRAXE A SUPERVIZE STUDENTŮ

NA KATEDŘE SPSP FSS MU BRNO

 

Motto:

V rámci všech aktivit, které jsou součástí praxe, usilujeme o utváření podpůrného prostředí, které posiluje rovnost, ohleduplnost, zvídavost, spolupráci, flexibilitu, kreativitu i ochotu přijímat riziko. Podporujeme mezioborovou spolupráci, v níž má sociální práce své nezastupitelné místo. Snažíme se poskytovat dostupné a flexibilní vzdělávání v sociální práci, které rozvíjí reflexivní profesionalitu sociálních pracovníků[1].

1. ÚVOD

Odborná praxe by měla být nedílnou součástí přípravy studentů na výkon jakékoliv pomáhající profese. Podobně je tomu i u vzdělávání budoucích profesionálů v oblasti sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce. V jeho rámci vycházíme z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci vydaného Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), podle něhož má odborná praxe činit minimálně 25% objemu výuky a usilovat o naplnění těchto dílčích cílů:

 • podporu odborné způsobilosti a rozvoj kompetencí studentů k výkonu sociální práce
 • vedení studentů k reflexi zkušenosti z odborné praxe a k sebereflexi jakožto nástroji v sociální práci
 • součástí této reflexe a sebereflexe je vědomé a aktivní využití teoretických poznatků, metod a etických standardů sociální práce
 • motivování studentů k hledání a nalézání profesní identity

Souhrnně lze říci, že cílem odborné praxe na naší katedře je podpora profesního růstu studenta, aby se na základě svého úsilí stával reflektujícím pomáhajícím profesionálem, který je schopen posoudit sociální situaci a reagovat na lidské problémy na individuální a strukturální úrovni[2].

Za účelem rozvoje výuky odborné praxe studentů vznikl na katedře v roce 2005 projekt Centrum praktických studií[3] (CPS), který se zaměřil na rozvoj celkové koncepce odborných praxí a supervizí na katedře i na organizační zajištění těchto praxí. V jeho rámci byly vytvořeny výukové materiály pro studenty[4], byla navázána spolupráce s řadou organizací poskytujících praxi studentům[5], v každé z těchto organizací byl určen a vyškolen pracovník (tzv. instruktor praxí), který studenta doprovází na praxi v této organizaci. Projekt kladl velký důraz také na zvýšení odborné způsobilosti u učitelů supervizí a zaměřil se na výzkum a publikační činnost v dané oblasti. Jedním z výstupů byla realizace odborné konference a publikace knihy – Navrátil, P., Šišláková, M. (eds.), (2007), Praktické vzdělávání v sociální práci, Brno: CPS. Na tento projekt jsme navázali OPVK projektem Investice do rozvoje vzdělávání, který je realizován v letech 2013-2015 v rámci Centra praktických a evaluačních studií (CEPRES) a je opět zaměřen na rozvoj praxí a supervizí studentů. Jedním z jeho výstupů je publikace pedagogů supervize praxí na katedře: Punová, Navrátilová, Kubalčíková, Dohnalová, Ševčíková a Jílková, (2014), Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience, Brno: MUNI Press.  V současné době je praxe realizována v bakalářském i magisterském stupni a to v denní i kombinované formě studia.

 

2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

2.1 Prezenční forma studia

Pro studenty prezenční formy je požadována praxe v rozsahu 416 hodin + 78 hodin supervize (individuální i skupinové). Praxe začíná ve třetím semestru studia a předchází jí předmět SPR 156 Praxe a supervize v sociální práci, jež je úvodem do systému praxí na katedře. Samotný výkon praxe je rozložen do tří semestrů. První typ praxe je zaměřen na obecné otázky, katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat. Druhý typ praxe je orientován na individuální práci s klientem a v posledním semestru se studenti zaměřují na skupinovou, nebo komunitní sociální práci. V rámci této formy studia se za náhradu praxe pro účely studia na naší Katedře nepovažuje předchozí realizace praxe v oboru sociální práce či jiné pomáhající profesi. Studenti se mohou na praxi pojistit.

 

2.1.1 Průběh praxe

SPP/SPR 156 Praxe a supervize v sociální práci – 2. semestr:

Tento povinný kurs představuje uvedení do existujícího systému praxí a supervizí pro studenty oboru sociální práce FSS MU Brno. Jeho cílem je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích sociálních služeb a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Za tímto účelem studenti absolvují jednodenní exkurzi do vybrané organizace poskytující sociální služby a její činnost pak prezentují ostatním studentům.

Studenti se zároveň prostřednictvím různých projektivních metod a technik zaměřují na sebereflexi vlastních možností a schopností ve vztahu k různým typům praxe a budoucí profesní orientaci. Účast v kursu zajistí studentům znalost systému praktického vzdělávání na katedře SPSP a poskytne jim základní přehled ve struktuře organizací poskytujících sociální služby a pojetí práce s klientem a také rozvine jejich vlastní sebereflexi ve vztahu k profesi. Poznatky získané v kurzu pomohou studentům v rozhodovací strategii při volbě organizací a pracovišť povinné praxe a vlastní profesní orientaci. Výstupem kurzu je vypracování individuálního projektu vlastní strategie praktické přípravy v rámci bakalářského studia. Vyučujícím kurzu je Dr. Monika Punová.

 

SPP/SPR 113 Odborná praxe a supervize I (základní otázky) – 3. semestr:

 • Předmět zapisují povinně všichni studenti ve 3. semestru.
 • Praxe je v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje garant předmětu (Dr. Jitka Navrátilová).
 • Před začátkem 3. semestru si student zvolí jednu z partnerských organizací poskytujících praxi a domluví si v ní praxi a do této organizace nastoupí týden před začátkem semestru a absolvuje v ní 16 hodin praxe. Zápis do předmětu je podmíněn splněním tohoto požadavku. Prosíme studenty, kteří chtějí vykonávat praxi mimo okruh doporučených organizací, aby zvážili následující kritéria při výběru organizace mimo okruh doporučených: 1. v organizaci se musí vykonávat sociální práce, 2. musí zde být instruktor praxe – člověk kvalifikovaný a ochotný doprovázet studenta a 3. počet hodin musí odpovídat stanovenému počtu. Tato kritéria jsou základní a předběžná, konečné rozhodnutí o možnosti absolvovat praxi v dané organizaci je plně v kompetenci vyučujícího.
 • Zároveň se před začátkem semestru student zaregistruje do jedné ze supervizních skupin.
 • Před nástupem na praxi student vyplní a vytiskne Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních administrátorce praxí (Mgr. Anna Krchňavá). Ta ji nechá potvrdit garantem praxí na katedře a předá p. sekretářce, která zajistí podpis děkana FSS. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole a jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti vyrozuměni elektronicky).  Pokud má organizace se školou uzavřenou Smlouvu (je v seznamu organizací s uzavřenou smlouvu), student zajistí pouze podepsání Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi, který je přílohou Smlouvy.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.
 • Vyučující: Dr. Jitka Navrátilová, Dr. Monika Punová

 

SPP/SPR 115 Odborná praxe a supervize II (individuální práce s klientem) – 4. semestr:

 • Jako povinný si jej zapisují studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce.
 • Praxe je v rozsahu 104 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami po konzultaci s garantem kurzu (Dr. Zdenka Dohnalová). Student může vykonávat praxi ve stejné organizaci, jako v předchozím semestru (upozornění – v jedné organizaci lze realizovat praxi max. 2 semestry).
 • Studentům důrazně doporučujeme domlouvat si praxi s předstihem (organizace si mohou své stážisty vybírat a o praxi se uchází i studenti z jiných škol) a nastoupit na praxi týden před zahájením výuky 4. semestru a do zahájení výuky vykonat praxi ideálně v rozsahu 16 hodin.
 • Před nástupem na praxi student vyplní a vytiskne Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních administrátorce praxí (Mgr. Anna Krchňavá). Ta ji nechá potvrdit garantem praxí na katedře a předá p. sekretářce, která zajistí podpis děkana FSS. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole a jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti vyrozuměni elektronicky).  Pokud má organizace se školou uzavřenou Smlouvu (je v seznamu organizací s uzavřenou smlouvu), student zajistí pouze podepsání Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi, který je přílohou Smlouvy.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.
 • Vyučující: Dr. Zdeňka Dohnalová

 

SPP126 Odborná praxe a supervize II (individuální práce s klientem) – 4. semestr:

 • Jako povinně volitelný si mohou tento předmět zapsat studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky.
 • Praxe je v rozsahu 104 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Praktickou část předmětu SPP126 je možné absolvovat v rámci předmětu SPP127.
 • Další pokyny – viz. SPP 115.

 

SPP/SPR 116 Odborná praxe a supervize III (výběrová se zaměřením na skupinovou sociální práci) nebo (dle specializace) SPP/SPR 117 Odborná praxe a supervize III (výběrová se zaměřením na komunitní práci) – 5. semestr:

 • Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují dle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci.
 • Praxe je v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Praxe může probíhat i mimo Brno, studenti si místo praxe volí sami, v případě nejasnosti ohledně volby organizace praxe se poradí buď s garantem předmětu SPP116 (Dr. Monika Punová), nebo SPP 117 (Dr. Kateřina Kubalčíková) Na stránkách CEPRESu studenti naleznou seznam organizací vhodných pro skupinovou či komunitní praxi.
 • Studenti nastupují na praxi týden před zahájením výuky 5. semestru a do zahájení výuky vykonají praxi v rozsahu 16 hodin. Zápis do předmětů SPP116, nebo SPP117 je podmíněn splněním tohoto požadavku.
 • Zápis do předmětu SPP116 je podmíněn absolvováním předmětu SPP113 Odborná praxe a supervize I: (základní otázky) a SPP115 Odborná praxe a supervize II, (individuální práce s klientem).
 • Před nástupem na praxi student vyplní a vytiskne Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních administrátorce praxí (Mgr. Anna Krchňavá). Ta ji nechá potvrdit garantem praxí na katedře a předá p. sekretářce, která zajistí podpis děkana FSS.  Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole a jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti vyrozuměni elektronicky).  Pokud má organizace se školou uzavřenou Smlouvu (je v seznamu organizací s uzavřenou smlouvu), student zajistí pouze podepsání Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi, který je přílohou Smlouvy.
 • Studenti mediálních studií, u kterých ze závažných důvodů dochází ke kolizi praxí, se můžou osobně dohodnout s vyučující předmětu Praxe III na způsobu řešení této kolize.
 • Další organizační pokyny student získá na prvním supervizním semináři.
 • Vyučující kurzu SPP/SPR 116 je Dr. Monika Punová
 • Vyučující kurzu SPP/SPR117 je Dr. Kateřina KubalčíkováMgr. Anna Krchňavá

 

2.2 Kombinovaná forma studia

U studentů kombinované formy studia je požadována praxe v celkovém rozsahu 320 hodin + 13 hodin supervize (individuální i skupinové). Studenti se mohou na praxi pojistit. Praxe je rozložená do 2 semestrů, probíhá zpravidla ve 3. a 4. semestru a studenti si ji zajišťují sami po konzultaci s vyučujícím. Alespoň 7 dnů před nástupem do praxe student informuje vedoucího supervizního semináře o plánovaném termínu praxe, místě její realizace (plná adresa), kontaktní osobě na pracovišti a jejím tel. čísle (mailu apod.). V odůvodněných případech je uznávána, pokud student vykonával praxi jako sociální pracovník již v minulosti anebo ji realizuje v současné době; přesto se však musí účastnit supervizních seminářů. O jednotlivých případech uznávání praxí rozhoduje garant předmětu. Praxi lze uznat pouze tehdy, když byla realizována v následujících pracovních pozicích:

 • sociální pracovník,
 • sociální pedagog,
 • speciální pedagog,
 • pečovatel,
 • poradenský a terapeutický pracovník v oblasti sociální a psychologické pomoci,
 • vychovatel v ústavním zařízení,
 • vedoucí pracovník (bezprostřední nadřízený) pracovníků výše uvedených profesí,
 • koordinátor projektů, na jejichž realizaci se podíleli pracovníci výše uvedených profesí,
 • autor (realizátor) komunitních programů a plánů.

Povaha praxe je posuzována s ohledem na zaměření supervizního semináře, v jehož rámci je praxe vykonávána. V těchto případech je třeba věnovat mimořádnou pozornost doložení rozsahu a obsahu práce. Žádost o posouzení uznání praxe se podává pro každý semestr samostatně.  V jejím rámci je potřeba doložit garantovi předmětu písemnou žádost o uznání praxe, doložit potvrzení o výkonu praxe, jejím trvání a rozsahu a doložit pracovní náplň.

 

2.2.1 Průběh praxe

SPP/SPR 729 Organizační konzultace k praxím:

 • Předmět je zapisován před zahájením praxe, studenti jsou v jeho rámci seznámeni s realizací praxí v rámci předmětů SPP/SPR708 a SPP/SPR711.

 

SPP/SPR 708 Odborná praxe a supervize I – základní otázky – 3. semestr:

 • Předmět je možno zapsat po absolvování předmětu SPP703.
 • Praxe probíhá v rozsahu 160 hodin + 6 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Garantem a vyučujícím předmětu je Doc. Pavel Navrátil.

 

SPP/SPR 711 Odborná praxe a supervize II – případová sociální práce – 4. semestr:

 • Předmět SPP711 je možno zapsat po absolvování předmětu SPP708.
 • Praxe probíhá v rozsahu 160 hodin + 6 hodin supervize (individuální i skupinové).
 • Garantem a vyučujícím předmětu je Dr. Monika Punová

 

V případě nejasností kontaktujte: 

Mgr. Anna Krchňavá - organizační referent praxí – obecné dotazy týkající se praxí, postupu uzavírání smluv, administrace spojená se smlouvami

Vyučující (garanti) jednotlivých předmětů – organizace výuky/supervizí, uznávání praxe, schvalování výjimek ve vykonávání praxe

PhDr. Monika Punová, Ph.D.  – garant praxí a supervizí – spolupráce s organizacemi na realizaci praxí, tvorba koncepce praktického vzdělávání na Katedře, zaštiťování praxí a supervizí v rámci oboru

                                                                       V platnosti od 1. ledna 2017

                                                                       PhDr. Monika Punová, Ph.D.

 

 [1] Navrátil, P. a kol., (2007). Manuál k odborné praxi v sociální práci, Brno: Centrum praktických studií.[2] Navrátil, P. a kol., (2007). Manuál k odborné praxi v sociální práci, Brno: Centrum praktických studií.[3] Jedná se o projekt podpořený Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2005 – 2007.[4] Mezi nejvýznamnější materiál patřil Manuál k odborné praxi v sociální práci (Navrátil P. a kol., Brno: FSS MU Centrum praktických studií, 2007). Tento manuál slouží jako průvodce studentské praxe.[5] Na základě této spolupráce vznikl dokument „Minimální standardy spolupráce Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU s organizacemi sociálních služeb při poskytování praxí v bakalářském studiu sociální práce“. Organizace splňující tento minimální standard definovaly následně stážové pozice, na které přijímaly studenty na praxi. Byl vytvořen tzv. Katalog stážových pozic, ze kterého si vybírají studenti své místo praxe.

+ Katalog stážových pozic