Informace k pojištění a odpovědnosti za škodu studentů MU v průběhu praxe

a) škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi (např. úraz, odcizení věci, apod.)

 § 391 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZP“)

 „Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá PO nebo FO, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

  • podle tohoto ustanovení odpovídá za touto cestou vzniklou škodu organizace, u které student vykonává praxi, MU tuto odpovědnost nemá;
  • MU by odpovídala za takto vzniklou škodu, pokud by student vykonával praxi v rámci zařízení, které spadá pod MU – zde by se uplatnila věta první výše uvedeného ustanovení ZP;
  • tato odpovědnost se vztahuje i na úrazy.

 V souladu s ust. § 267 odst. 2 ZP musí zaměstnance (tedy student vykonávající praxi) uplatnit nárok na náhradu škody na odložených věcech nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

 Protože není zákonem dána odpovědnost MU, pojišťovny nenabízejí produkt, jakým zajistit pojištění pro tyto případy a toto riziko tedy není kryto ani stávající rámcovou smlouvou.

 Zákoníkem práce je tato odpovědnost přenesena na FO nebo PO u nichž se praxe uskutečňuje. Vzniká zde však problém ze strany poskytovatelů praxe, které pod hrozbou tohoto rizika studenty k výkonu praxe nechtějí přijmout, aniž by toto riziko přenesla na jiný subjekt, tj. MU. Pokud by však MU převzala povinnosti nad rámec stanovený právními předpisy (např. právě praxe studentů), je tato odpovědnost vyloučena z působnosti uzavřené rámcové smlouvy.

 b) škoda způsobená studujícím organizaci či jiné osobě (3. osobě) v průběhu výkonu praxe (např. zničení vzorku, poškození přístroje, event. dalšího zařízení)

 § 391 odst. 1 ZP

 „…. Studenti VŠ odpovídají vysoké škole za škodu, kterou ji způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.“

  •  za tuto škodu odpovídá student, který praxi vykonává – doporučit před nástupem na praxi uzavřít si pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu;
  • studenti mohou využít stávající pojišťovnu Allianz: čl. III bod III. 3 stávající pojistné smlouvy „Pojistitel se zavazuje podat na požádání studenta MU nabídku na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Za tuto škodu opět nenese odpovědnost MU, ale konkrétní student, který v průběhu praxe způsobí škodu. Z tohoto důvodu je potřeba studentům v pokynech k výkonu praxe, event. jiném dokumentu doporučit uzavření pojistné smlouvy.

Studenti mohou využít stávající rámcovou smlouvu, ve které je stanoveno, že pojišťovna Allianz je povinna tento druh pojištění studentovi MU nabídnout, pokud se na ni obrátí. Je však možno využít i jiné pojistitele, se kterými student běžně spolupracuje.

Doposud o tento produkt ze strany studentů zájem nebyl. Důvodem může být nevědomost těchto studentů o rizicích s praxí spojených.