Magisterské praxe VPLZ

Pro studenty je požadována analytická stáž v rozsahu minimálně 100 hodin. Studenti mohou volit analytické stáže buď v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů nebo v oblasti veřejné politiky a správy a dle toho si zapisují předmět VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nebo VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku. Analytické stáže mají bezprostřední návaznost na tvorbu diplomových prací. Studenti v organizacích pracují na vyjednaném výzkumném problému v rámci své diplomové práce. Vyjednávání s organizacemi o možnosti tvorby diplomové práce a sběru dat k ní začíná již při formulaci tématu diplomové práce, předmět VPL462/465 si studenti zapisují, až když mají stáž vyjednanou, mají vyjasněnou konceptualizaci a metodiku sběru dat.

Metodika odborných analytických stáží

  1. Na začátku každého semestru je vedoucím diplomových prací zaslán aktualizovaný seznam partnerských organizací a jimi poptávaných témat. Vedoucí diplomových prací se nahlásí k tématům, které jsou ochotni vést. Zároveň jsou vedoucí diplomových prací požádáni o aktualizaci svých nabízených témat diplomových prací a vyčlenění témat pro oblast rozvoje a řízení lidských zdrojů a pro oblast veřejné správy a politiky, které bychom poskytli jako nabídku partnerským organizacím.
  2. Ve druhém semestru během předmětu VPL598 Metodologie diplomové práce jsou studenti seznámeni s možností absolvovat odbornou analytickou stáž (VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů a VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku), během níž sbírají data pro diplomovou práci. Studenti jsou informováni o partnerských organizacích a nabízených tématech.
  3. V případě zájmu o absolvování odborné analytické stáže studenti ve spolupráci s učiteli předmětů VPL462 a 465 a školiteli v organizacích si domlouvají stáž v konkrétní organizaci. Studenti mají na výběr ze spolupracujících organizacích, případně si vybírají vlastní organizaci. Vyjednávání s organizací začíná již v semestru, kdy má student zapsaný předmět VPL598 Metodologie závěrečné práce.  Školitelům v organizaci je poskytnuta metodika zpracovávání diplomových prací na katedře SPSP. Student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce a školitelem v organizaci upřesňuje téma diplomové práce. Jakmile vedoucí diplomové práce a organizace souhlasí s výzkumným projektem studenta, si student stáhne z organizačních pokynů předmětu „Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU“, tuto smlouvu vyplní (elektronicky) a zašle dr. Zelenkové (143806@mail.muni.cz). Po potvrzení správnosti, smlouvu student vytiskne, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních do kanceláře 5.57, která ji nechá potvrdit děkanem FSS a garantem praxí na katedře. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole, jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti upozorněni elektronicky). V některých organizacích je již tato smlouva podepsána (informaci podá vyučující kurzu VPL462/465). V takovém případě je však nutno vyplnit, vytisknout a nechat potvrdit všemi stranami pouze Přílohu 1 Smlouvy o spolupráci Protokol o přijetí studenta na praxi, který specifikuje znění hlavní výzkumné otázky, popis tématu, předpokládané techniky sběru dat a časovou zátěž pro firmu. Protokol o přijetí studenta podepisuje i student. Protokol odevzdávejte ve třech vyhotoveních, jeden zůstane v organizaci, jeden škole, jeden si nechává student. Studentům je doporučeno se na praxi připojistit. Informace k pojištění a odpovědnosti za škodu zde.
  4. Ve třetím, případně čtvrtém semestru si studenti zapisují předmětVPL462 / VPL465.   Učitelé předmětu VPL462 a VPL465 jsou nápomocni při navazování kontaktu s organizacemi a při dalším vyjednávání s organizací a řešení kolizních situací. Výkon stáže (realizace sběru dat) se ve třetím semestru předpokládá v druhé polovině semestru, kdy má student již rozpracovanou konceptualizaci diplomové práce a navrženou metodiku sběru dat. V případě, že student zapisuje předmět ve čtvrtém semestru, předpokládá se výkon stáže v první polovině semestru, tak, aby měl student dostatek času pro dokončení diplomové práce. Studentům jsou do stáže započítány hodiny, které věnovali kontaktu s organizací, poznání organizace, formulování problému a návrhu sběru dat, realizaci a zpracování sběru dat.
  5. Po celou dobu student spolupracuje se školitelem v organizaci, vedoucím diplomové práce a vyučujícími předmětu VPL462 a 465. (a) Navázání kontaktu s organizací – učitelé předmětu VPL462 a 465, student; (b) Formulace tématu – vedoucí diplomové práce, školitel v organizaci, student; (c) Sběr dat – vedoucí diplomové práce, školitel v organizaci, student; (d) Výstupy předmětu – učitelé předmětu VPL462 a 465, student, školitel v organizaci; (e) Kontrolní body – v kolizních případech kontaktuje školitel v organizaci učitele předmětu VPL462 a 465. Učitelé předmětu v případě kolize z hlediska obsahu diplomové práce zprostředkují kontakt mezi školitelem v organizaci a vedoucím diplomové práce. V případě jiných problémů vzniklých v průběhu stáže jednají se školitelem v organizaci učitelé předmětu VPL462 a 465.
  6. Dle aktuálního harmonogramu předmětu VPL462 a 465 studenti prezentují svůj výzkumný postup na semináři a diskutují různá vzniklá dilemata se svými kolegy.
  7. Předměty VPL462 a VPL465 jsou zakončeny zpracováním „Výzkumného protokolu“ (viz studijní materiály předmětů VPL462 a VPL 465), „Výkazu o vykonané praxi“ (vzor pro vyplnění tvoří přílohu Smlouvy o spolupráci) a „Závěrečného hodnocení studenta na praxi“ (vzor pro vyplnění tvoří přílohu Smlouvy o spolupráci). Součástí Výzkumného protokolu jsou sebraná anonymizovaná data.