Magisterské praxe

 Studentské praxe SPR (SPP)

Motto:

V rámci všech aktivit, které jsou součástí praxe, usilujeme o utváření podpůrného prostředí, které posiluje rovnost, ohleduplnost, zvídavost, spolupráci, flexibilitu, kreativitu i ochotu přijímat riziko. Podporujeme mezioborovou spolupráci, v níž má sociální práce své nezastupitelné místo. Snažíme se poskytovat dostupné a flexibilní vzdělávání v sociální práci, které rozvíjí reflexivní profesionalitu sociálních pracovníků[1].

1. Úvod

Odborná praxe by měla být nedílnou součástí přípravy studentů na výkon jakékoliv pomáhající profese. Podobně je tomu i u vzdělávání budoucích profesionálů v oblasti sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce. V jeho rámci vycházíme z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci vydaného Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), podle něhož má odborná praxe činit minimálně 25% objemu výuky a usilovat o naplnění těchto dílčích cílů:

  • Zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v existujících organizacích sociálních služeb, a podnítit snahu studentů přemýšlet o této zkušenosti, reflektovat ji.
  • Umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem.
  • Umožnit studentům, aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací.
  • Stimulovat proces identifikace studentů s profesí sociální práce.

Souhrnně lze říci, že cílem odborné praxe na naší katedře je podpora profesního růstu studenta, aby se na základě svého úsilí stával reflektujícím pomáhajícím profesionálem, který je schopen posoudit sociální situaci a reagovat na lidské problémy na individuální a strukturální úrovni[2].

Za účelem rozvoje výuky odborné praxe studentů vznikl na katedře v roce 2005 projekt Centrum praktických studií[3] (CPS), který se zaměřil na rozvoj celkové koncepce odborných praxí a supervizí na katedře i na organizační zajištění těchto praxí. V jeho rámci byly vytvořeny výukové materiály pro studenty[4], byla navázána spolupráce s řadou organizací poskytujících praxi studentům[5], v každé z těchto organizací byl určen a vyškolen pracovník (tzv. instruktor praxí), který studenta doprovází na praxi v této organizaci. Projekt kladl velký důraz také na zvýšení odborné způsobilosti u učitelů supervizí a zaměřil se na výzkum a publikační činnost v dané oblasti. Jedním z výstupů byla realizace odborné konference a publikace knihy – Navrátil, P., Šišláková, M. (eds.), (2007). Praktické vzdělávání v sociální práci, Brno: CPS. V současné době je praxe realizována v bakalářském i magisterském stupni a to v denní i kombinované formě studia.

Upozornění pro studenty vyjíždějící v rámci programu ERASMUS

Pokud student vyjíždí v rámci programu Erasmus do zahraničí v semestru, kdy má podle studijního plánu absolvovat některý z předmětů povinné praxe, je nezbytné, aby osobně a v dostatečném časovém předstihu před výjezdem, kontaktoval vyučující daného předmětu a dohodl se na možnostech absolvování předmětu.

 

2. Prezenční forma studia

Pro studenty prezenční formy je požadována praxe v rozsahu 80 hodin + supervize (individuální/skupinové). Studenti se mohou na praxi pojistit.

Název kurzu: SPR467 Odborná praxe a supervize pro magisterské studium

Typ kurzu: povinný pro obor Sociální práce.

Cílem je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se v budoucnu mohl stát reflexivním sociálním pracovníkem, tzn. byl schopen adekvátně posoudit životní situaci klienta a následně navrhnout a realizovat intervenci na individuální, skupinové i komunitní úrovni.

Studenti si v průběhu praxe osvojují následující kompetence:

Na konci tohoto kurzu budou mít studenti prohloubeny praktické dovednosti reflexivního uvažování pro rozvoj schopností intervence do životní situace klientů.

Nedílnou součástí realizace odborné praxe je také její supervize, která hraje velmi důležitou roli při zvyšování resilience studentů vůči nárokům profese, do které v rámci praxe v terénu vstupují. Supervize je poskytována profesionálními supervizory, kteří prošli supervizním výcvikem a mají zkušenosti se supervizní praxí.

Organizace praxe: Studenti si na základě své profilace vyberou organizaci, která odpovídá jejich zaměření. Studenti mohou konzultovat výběr s vyučujícím předmětu. Pokud nemá organizace podepsánu Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU [6], zajistí student podepsání této smlouvy. Pokud má organizace se školou uzavřenou Smlouvu (je v seznamu organizací s uzavřenou smlouvu), student zajistí pouze podepsání Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi, který je přílohou Smlouvy. Praxe a supervize musí proběhnout v semestru, kdy si student zapíše kurz SPR467. Na závěr praxe studenti vypracují odbornou stať na zadané téma.

 

3. Kombinovaná forma studia

U studentů kombinované formy je rozsah praxe 80 hodin + supervize (individuální/skupinové). Studenti se mohou na praxi pojistit.

Název kurzu: SPR 822 Odborná praxe a supervize

Typ kurzu: povinný pro obor Sociální práce.

Cílem je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se stal (více) reflexivním sociálním pracovníkem, tzn. byl schopen adekvátně posoudit životní situaci klienta a následně navrhnout a realizovat intervenci na individuální, skupinové i komunitní úrovni.

Nedílnou součástí realizace odborné praxe je také její supervize, která hraje velmi důležitou roli při zvyšování resilience studentů vůči nárokům profese, do které v rámci praxe v terénu vstupují. Supervize je poskytována profesionálními supervizory, kteří prošli supervizním výcvikem a mají zkušenosti se supervizní praxí.

Studenti si v průběhu praxe osvojují následující kompetence: Na konci tohoto kurzu budou mít studenti prohloubeny praktické dovednosti reflexivního uvažování pro rozvoj schopností intervence do životní situace klientů.

Organizace praxe: Studenti si na základě své specializace vyberou organizaci, která odpovídá jejich zaměření a kde budou moci vykonávat činnosti uvedené na stránkách katedry SPSP jako Poslání absolventa oboru SPR. Studenti mohou konzultovat výběr s vyučujícím předmětu. V průběhu semestru studenti absolvují tři supervizí sezení. Za praxi lze uznat výkon zaměstnání. Praxe a supervize musí proběhnout v semestru, kdy si student zapíše kurz SPR822. Na závěr praxe studenti vypracují odbornou stať na zadané téma.

 

V případě nejasností nás kontaktujte:  

Mgr. Anna Krchňavá - organizační referent praxí – obecné dotazy týkající se praxí, postupu uzavírání smluv, administrace spojená se smlouvami

Vyučující (garanti)  jednotlivých předmětů -  organizace výuky/supervizí, uznávání praxe, schvalování výjimek ve vykonávání praxe

PhDr. Monika Punová, Ph.D.  – garant praxí a supervizí – zaštiťování praxí a supervizí v rámci oboru sociální práce

 


[1] Navrátil, P. a kol., (2007). Manuál k odborné praxi v sociální práci, Brno: Centrum praktických studií.

[2] Navrátil, P. a kol., (2007). Manuál k odborné praxi v sociální práci, Brno: Centrum praktických studií.

[3] Jedná se o projekt podpořený Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2005 – 2007.

[4] Mezi nejvýznamnější materiál patřil Manuál k odborné praxi v sociální práci (Navrátil P. a kol., Brno: FSS MU Centrum praktických studií, 2007). Tento manuál slouží jako průvodce studentské praxe.

[5] Na základě této spolupráce vznikl dokument „Minimální standardy spolupráce Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU s organizacemi sociálních služeb při poskytování praxí v bakalářském studiu sociální práce“. Organizace splňující tento minimální standard definovaly následně stážové pozice, na které přijímaly studenty na praxi. Byl vytvořen tzv. Katalog stážových pozic, ze kterého si vybírají studenti své místo praxe.

[6] Formulář smlouvy student vyplní, 2x vytiskne a dá podepsat a orazit v organizaci. Poté jej přinese administrátorce praxí (Mgr. Anna Krchňavá). Ta ji nechá potvrdit garantem praxí na katedře a předá p. sekretářce, která zajistí podpis děkana FSS. Administrátorka poté elektronicky studenta upozorní, aby si ji přišel vyzvednout. Jeden originál zůstává ve škole, druhý originál student odevzdá v organizaci, kde vykonává praxi.