Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů

Cíle předmětu:

 1. Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
 2. Seznámit studenty s praktickou zkušeností expertů z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů.
 3. Poskytnout studentům metodickou podporu při a propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
 4. Umožnit studentům navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli absolventů oboru.

Organizace stáže:

 1.  Nejpozději v prvním týdnu semestru student zašle vyplněný Formulář zájemce o stáž,  kde vyznačí organizace (na výběr má partnerské předjednané organizace poskytující stáže nebo si vyberou vlastní organizaci), ve kterých má zájem vykonávat stáž,  zpracované CV  a formuluje nabídku výzkumu pro organizaci (popíše téma, hlavní výzkumnou otázku a nastíní metody sběru dat pro diplomovou práci) (případně reaguje na aktuální nabídky zasílané ad hoc). Na začátku semestru studenti obdrží aktuální seznam partnerských organizací.
 2. Organizace si na základě svých požadavků, podkladů, případně pohovorů, vyberou studenta/ku, která/á bude u nich stáž vykonávat. Studenti, kteří v tomto výběru neuspějí, si musí sami najít jinou organizaci, protože jinak nemohou splnit požadavky kurzu!  Studenti musí konzultovat celý proces výběru organizace s vyučujícími předmětu (buď na prvních dvou skupinových setkáních či individuálně). Studenti budou bezodkladně vyjednávat a reagovat na požadavky organizací dle pokynů vyučujících, případně dle pokynů organizací, respektive školitelů/školitelek v organizacích.  
 3. V prvním či maximálně druhém týdnu semestru si student stáhne z organizačních pokynů předmětu „Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU“, tuto smlouvu vyplní (elektronicky) a zašle dr. Zelenkové (ivetkazelenkova@seznam.cz). Po potvrzení správnosti, smlouvu student vytiskne, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních do kanceláře 5.57, která ji nechá potvrdit děkanem FSS a garantem praxí na katedře. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole, jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti upozorněni elektronicky). V některých organizacích je již tato smlouva podepsána (informaci podá vyučující kurzu). V takovém případě je však nutno vyplnit, vytisknout a nechat potvrdit všemi stranami pouze Přílohu 1 Protokol o přijetí studenta na praxi, který specifikuje téma výzkumu a hlavní výzkumná otázka. Protokol o přijetí studenta podepisuje i student. Protokol odevzdávejte ve třech vyhotoveních, jeden zůstane v organizaci, jeden škole, jeden si nechává student.
 4. Další organizační pokyny student získá při první skupinové konzultaci.

Osnova:

Realizace organizační a/nebo procesní analýzy. Po celou dobu student spolupracuje se školitelem v organizaci a s vedoucím diplomové práce. Student se zúčastní povinných skupinových setkání. Dle potřeby si student domlouvá individuální konzultace s učiteli předmětu.

Výukové metody:

Odborná stáž v organizaci zaměřená výběrově na tvorbu cílů a analýzu praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích. Výuka probíhá formou skupinových seminářů a individuálních konzultací k realizované organizační a/nebo procesní analýze v organizaci.

Požadavky pro zakončení kurzu:

 1. Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi (viz příloha 1 Smlouvy o spolupráci). Odevzdání Výkazu o vykonané praxi (doložení splněných hodin praxe, vykonané činnosti) a Závěrečného hodnocení studenta na praxi potvrzené od školitele v organizaci (vzor pro vyplnění tvoří přílohu 2 a 3 Smlouvy o spolupráci).
 2.  Ze získaných dat student zpracuje výzkumný protokol, ve kterém popíše a reflektuje proces sběru dat, reflektuje specifika výzkumu a možné odchylky, omezení platnosti výsledků, a prezentuje získaná data (data v protokolu student anonymizuje). Výzkumný protokol se odevzdává v elektronické podobě do odevzdávárny předmětu dle harmonogramu příslušného semestru. Tato podmínka je splněna, pokud vyučující kurzu tento výzkumný protokol explicitně přijme. V případě požadavků na přepracování výzkumného protokolu, najdou studenti tyto požadavky v Poznámkových blocích. 
 3. Povinná účast a aktivní zapojení na skupinových seminářích. Povinná prezentace výstupů výzkumu v rámci semináře.

Databáze témat diplomových prací se zaměřením na rozvoj a řízení lidských zdrojů

Témata diplomových prací zpracovávaná v rámci předmětu VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů 2013 – 2015

 •  Získávání a výběr pracovníků personální agenturou XY
 • Metodika náborů zaměstnanců personální agentury
 • Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny ve vybrané organizaci z hlediska potřeb rodičů s dětmi v předškolním věku
 • Společenská odpovědnost jako nástroj personálního marketingu
 • Adaptace zaměstnanců ve vybrané instituci veřejné správy
 • Náborová strategie ve vybrané společnosti
 • Strategie zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Komparace použití e-personalistiky v zahraničních podnicích s působností v ČR
 • Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
 • Příležitosti a limity pro zavádění interního personálního marketingu ve vybrané organizaci
 • Náborový proces ve vybrané organizaci
 • Vliv motivačních faktorů na pracovní výkon dlouhodobých zaměstnanců v konkrétním podniku
 • Adaptační proces  nových zaměstnanců ve vybrané organizaci
 • Analýza personální činnosti se zaměřením na nábor, výběr a adaptaci zaměstnanců v organizaci
 • Hodnocení procesu adaptace nově nastupujících pracovníků v konkrétní organizaci
 • Proces zavádění změn  ve vybrané organizaci s ohledem na potřeby zaměstnanců a top managementu
 • Talent management ve státní správě
 • Možnosti využití expresivních technik v personalistice
 • Společenská odpovědnost jako faktor výběru zaměstnavatele
 • Řízení talentů: stabilizace absolventů ve firmě
 • Slaďování pracovního a rodinného života ve vybrané organizaci z perspektivy mužů
 • Harmonizace práce a rodiny ve vybraném organizaci veřejného sektoru pohledem zaměstnanců – rodičů
 • Systém hodnocení zaměstnanců vybrané organizace veřejné správy
 • Protínání potřeb zaměstnavatele české pobočky mezinárodní IT firmy s potřebami zaměstnanců v období před/v průběhu/po mateřské a rodičovské dovolené v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života
 • Role zaměstnaneckého časopisu v rámci komunikace firmy se svými zaměstnanci
 • Vliv firemní kultury na motivovanost a pracovní výkonnost zaměstnanců vybrané firmy
 • Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci
 • Motivační systém vybrané organizace v perspektivě zaměstnanců
 • Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním
 • Analýza motivačního systému malé firmy
 • Personální řízení v kontextu organizačního rozvoje vybrané společnosti
 • Koncept učící se organizace aplikovaný na vybraný podnik

 

Témata diplomových (magisterských) prací vhodná v kombinaci s předmětem VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů

Analýza vybraného organizačního nebo personálního problému

 • Analýza příčin pracovní nespokojenosti/fluktuace zaměstnanců
 • Problémy personální práce malý vs. velký podnik
 • Specifika personální práce ve veřejném/soukromém/neziskovém sektoru
 • Posouzení významu kvality pracovního života pro pracovníky vybrané organizace
 • Harmonizace práce a rodiny v organizaci
 • Rovné příležitosti mužů a žen v organizaci
 • Společenská odpovědnost firem
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením/cizinců/absolventů/osob 50+

Analýza vybrané oblasti/ aspektu organizační/personální politiky

 • Analýza/hodnocení vybrané personální činnosti (nábor, výběr, adaptace zaměstnanců, motivování, odměňování, propouštění zaměstnanců)
 • Corporate governance
 • Analýza systému plánování/organizování/rozhodování/komunikování/koordinování/kontrolování v organizaci
 • Analýza týmové/intraorganizační/interorganizační spolupráce
 • Strategické plánování malý vs. velký podnik/ organizace veřejného vs. neziskového vs. soukromého sektoru
 • Analýza řízení organizační konfliktu a změny
 • Role sociálních sítí v personální práci

Návrh řešení vybraného organizačního/personálního problému nebo situace

 • Návrh strategie ve vybrané personální oblasti (nábor, výběr, adaptace zaměstnanců, motivování, odměňování, propouštění zaměstnanců…)
 • Návrh strategie organizace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením/cizinců/absolventů/osob 50+

Metody a nástroje organizační/personální politiky

 • Personální marketing ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Talent management ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Age managent ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Zavádění prvků učící se organizace ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Management podle cílů ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Management kvality ve veřejném/neziskovém/soukromém sektoru, malém/středním/velkém podniku
 • Expresivní techniky v personální práci
 • Nástroje e-personalistiky

Poznámka na závěr: možnosti organizací v rámci stáží pro rozvoj a řízení lidských zdrojů je nutné projednávat individuálně ve spolupráci studenta, fakulty (vedoucího DP) a školitele v organizaci. Představy a požadavky konkrétní organizace a fakulty by měly být uvedeny v soulad před začátkem stáže.