Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů

Cílem odborné praxe je:

 1. Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizací.
 2. Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové workshopy a individuální konzultace v rámci předmětu VPL161 poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých workshopů je především reflexe podmínek výkonu personální práce, rozbor příkladů z praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon personální/manažerské práce.
 3. Poskytnout zaměstnavatelským organizacím prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.

Organizační zajištění:

 1. Nejpozději v prvním týdnu semestru si student stáhne z organizačních pokynů předmětu Formulář zájemce o praxi, kde vyznačí organizace (na výběr má partnerské předjednané organizace poskytující praxe nebo si vyberou vlastní organizaci), ve kterých má zájem vykonávat praxi (případně reaguje na aktuální nabídky zasílané ad hoc). Vyplněný formulář zašle spolu se zpracovaným CV dr. Zelenkové (143806@mail.muni.cz).  Na začátku semestru studenti obdrží aktuální seznam partnerských organizací.
 2. Organizace si na základě svých požadavků, podkladů, případně pohovorů, vyberou studenta/ku, která/á bude u nich praxi vykonávat. Studenti, kteří v tomto výběru neuspějí, si musí sami najít jinou organizaci, protože jinak nemohou splnit požadavky kurzu! Studenti musí konzultovat celý proces výběru organizace s vyučujícími předmětu (buď na prvních dvou skupinových setkáních či individuálně). Studenti budou bezodkladně vyjednávat a reagovat na požadavky organizací dle pokynů vyučujících, případně dle pokynů organizací, respektive školitelů/školitelek v organizacích.
 3. V prvním či maximálně druhém týdnu semestru si student stáhne z organizačních pokynů předmětu „Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU“, tuto smlouvu vyplní (elektronicky) a zašle dr. Zelenkové (143806@mail.muni.cz). Po potvrzení správnosti, smlouvu student vytiskne, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních do kanceláře 5.57, která ji nechá potvrdit děkanem FSS a garantem praxí na katedře. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole, jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti upozorněni elektronicky). V některých organizacích je již tato smlouva podepsána (informaci podá vyučující kurzu). V takovém případě je však nutno vyplnit, vytisknout a nechat potvrdit všemi stranami pouze Přílohu 1 Smlouvy Protokol o přijetí studenta na praxi, který specifikuje obsah praxe. Protokol o přijetí studenta podepisuje i student. Protokol odevzdávejte ve třech vyhotoveních, jeden zůstane v organizaci, jeden škole, jeden si nechává student. Studentům je doporučeno se na praxi připojistit.
 4. Další organizační pokyny student získá při první skupinové konzultaci předmětu VPL161.

Požadavky pro absolvování praxe a zakončení předmětu VPL161:

 1. Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi (viz příloha 1 Smlouvy o spolupráci). Odevzdání Výkazu o vykonané praxi (doložení splněných hodin praxe, vykonané činnosti) a Závěrečného hodnocení studenta na praxi potvrzené od školitele v organizaci (vzor pro vyplnění tvoří přílohu 2 a 3 Smlouvy o spolupráci).
 2. Povinná účast a aktivní zapojení na skupinových seminářích – včetně nastudování literatury, případně splnění úkolů, k příslušnému semináři!! V případě vážných důvodů (např. nemoc) se lze z účasti omluvit (před konáním semináře). V takovém případě se pak jedna neúčast omlouvá bez náhrady a za všechny další neúčasti se zpracovává náhradní úkol.
 3. Průběžné plnění úkolů dle harmonogramu:
  1. Studenti sledují aktuální pokyny k organizaci jednotlivých seminářů (emaily, zadání ve Studijních materiálech) a pokyny ke zpracování Pracovních listů (studijní materiály).
  2. Každý student zpracuje a odevzdá všechny pracovní listy. Tato podmínka je splněna, pokud vyučující kurzu tyto pracovní listy explicitně přijme. V případě požadavků na přepracování pracovních listů, najdou studenti tyto požadavky v Poznámkových blocích.
  3. Každý student je povinen ústně prezentovat jeden pracovní list dle svého výběru na seminářích k prezentaci určených – buď individuálně nebo v týmu. V polovině semestru bude vyučujícími stanoven podrobný průběh prezentací.