Odborná praxe pro veřejnou správu

Cílem odborné praxe je:

  1. Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti veřejné správy a politiky v konkrétních organizacích.
  2. Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové semináře a individuální konzultace v rámci předmětu VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu veřejné politiky, hledání příkladů dobré praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon veřejné správy.
  3. Poskytnout organizacím veřejné správy prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.

Organizační zajištění:

  1. Nejpozději do druhého týdne semestru si student dle svého uvážení zvolí organizaci a domluví si v ní praxi. Studenti si musí sami najít organizaci, protože jinak nemohou splnit požadavky kurzu. Partnerské organizace, podílející se na praxích, mohou nabídnout místa pro praxe. Studenti o nich budou informováni v průběhu prvních dvou seminářů. Studenti musí konzultovat celý proces výběru organizace s vyučujícími předmětu (buď na prvních dvou skupinových setkáních či individuálně).
  2. V prvním či maximálně druhém týdnu semestru si student stáhne z organizačních pokynů předmětu „Smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU, tuto smlouvu vyplní (elektronicky) a zašle dr. Zelenkové (143806@mail.muni.cz). Po potvrzení správnosti, smlouvu student vytiskne, nechá potvrdit statutárním zástupcem a školitelem v organizaci a předá ji ve dvou vyhotoveních do kanceláře 5.57, která ji nechá potvrdit děkanem FSS a garantem praxí na katedře. Jeden výtisk potvrzené Smlouvy zůstává ve škole, jeden je předán studentem v organizaci praxe (o podpisu Smlouvy jsou studenti upozorněni elektronicky). V některých organizacích je již tato smlouva podepsána (informaci podá vyučující kurzu). V takovém případě je však nutno vyplnit, vytisknout a nechat potvrdit všemi stranami pouze Přílohu 1 Protokol o přijetí studenta na praxi, který specifikuje obsah praxe. Protokol o přijetí studenta podepisuje i student. Protokol odevzdávejte ve třech vyhotoveních, jeden zůstane v organizaci, jeden škole, jeden si nechává student. Studentům je doporučeno se na praxi připojistit.
  3. Další organizační pokyny student získá při první skupinové konzultaci předmětu VPL160.

Požadavky pro zakončení kurzu:

  1. Uzavření Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi (viz příloha 1 Smlouvy o spolupráci). Odevzdání Výkazu o vykonané praxi (doložení splněných hodin praxe, vykonané činnosti) a Závěrečného hodnocení studenta na praxi potvrzené od školitele v organizaci (vzor pro vyplnění tvoří přílohu 2 a 3 Smlouvy o spolupráci).
  2. Průběžné zpracování pracovních listů na základě literatury a jejich odevzdání do uvedeného termínu.