Status

Centrum praktických a evaluačních studií KSPSP FSS MU Brno

Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES) je výzkumné pracoviště KSPSP FSS MU Brno. Orientuje se na oblast programů veřejné a sociální politiky, dále organizačního rozvoje, personálního řízení a intervencí sociálních služeb a práce. Při svých aktivitách respektuje výzkumné a výukové záměry KSPSP a současně dostává od KSPSP personální, materiální a finanční podporu tak, aby mohl naplňovat hlavní cíl své činnosti. Integruje praktické vzdělávání a aplikované a evaluační výzkumy na oborech Katedry SPSP.

 

V rámci tohoto pracoviště se uskutečňují praxe a stáže studentů v organizacích související se zaměřením jejich studia.  CEPRES rovněž organizuje prostřednictvím svých odborných pracovníků společenskovědní šetření v souladu se zásadními směry výzkumu Katedry SPSP a na základě potřeb všech typů společenských institucí a organizací národního hospodářství. Pomáhá zavádění výsledků aplikovaného výzkumu do praxe v rámci široké škály činností od poradenství a školení až po řízení procesů při implementaci výsledků aplikovaného výzkumu. Výsledky své práce zveřejňuje, zejména prostřednictvím odborných médií a vlastní publikační činnosti. Usiluje o pochopení smyslu výzkumné práce v sociálních vědách v prostředí široké veřejnosti.

 

Cíl:

Propojení teorie a praxe v sociálně vědních výzkumech, skloubení vzdělávacích a výzkumných aktivit, které bezprostředně souvisí s rozvojem praktických forem výuky a s řešením praktických problémů v organizacích.

 

Poslání:

• Koordinace a vedení studentů na praxích v organizacích související se zaměřením KSPSP na obory veřejná politika a lidské zdroje, sociální politika a sociální práce.

• Organizace a zpracování společenskovědních šetření, zejména evaluačních a akčních výzkumů.

• Aplikovaný výzkum ve veřejné politice, sociální politice, sociální práci a v řízení lidských zdrojů.

• Poradenství, školení a metodické řízení procesů (?) při zavádění výsledků aplikovaného výzkumu do praxe.

• Prezentace výsledků aplikovaného (případně i základního) výzkumu odborné i širší zainteresované veřejnosti.

 

Hodnotová východiska:

Stáže, výzkumy, evaluace a implementace v rámci CEPRES jsou vedeny se záměrem být budou užitečné pro všechny aktéry. Požadavky a zájmy všech stran budou respektovány a posouzeny bez ohledu na postavení jednotlivých aktérů ve společenské nebo organizační hierarchii. Všechny druhy činností CEPRES se stážisty, klienty a organizacemi mají vést k odpovídajícímu řešení praktických problémů prostřednictvím vědeckých nástrojů a postupů. Rovněž mají vést ke zlepšení stávajícího společenského stavu a/nebo k rozvoji programů jednotlivých politik.

V aktivitách v oblasti průmyslových vztahů a organizačních změn se CEPRES soustředí na celkové důsledky změn zejména v personalistice, managementu, organizaci práce a při zavádění nových technologií. Zabývá se nejen jejich efekty na pracovní život organizace a produktivitu práce, ale také změnami, které souvisejí se širšími institucionálními a strukturálními společenskými vzorci. Neztrácí ze zřetele podíl změn na zvyšování pracovní nejistoty zaměstnanců a na ztrátě srozumitelné identity zaměstnání.

Jakkoliv CEPRES vychází vstříc potřebám klientů a spolupracujících organizací, nepřizpůsobuje se mínění zadavatelů nebo sponzorů.

 

Personální zabezpečení:

Základní tým CEPRES tvoří akademičtí a odborní pracovníci Katedry SPSP. K zabezpečení činnosti CEPRES mohou být na základě pracovního poměru, prací konaných mimo pracovní poměr a různých typů smluvních vztahů podle obchodního a občanského zákoníku přibíráni další pracovníci, zejména školitelé v organizacích, řešitelé výzkumů a projektů vzniklých v rámci spolupráce CEPRES s různými institucemi, konzultanti z řad odborné veřejnosti a pracovníci zabezpečující výzkumnou činnost v terénu.

 

Etické zásady:

CEPRES klade důraz na politickou nezávislost, nestrannost a nejvyšší možnou objektivitu své práce. Respektuje identitu organizací, institucí, skupin i osob, se kterými spolupracuje, nebo které jsou předmětem jeho výzkumu. Ve své činnosti usiluje o předcházení a řešení konfliktů a kolizních situací aktérů společenského jednání. Ve stejném smyslu rozvíjí a prohlubuje odborné zkušenosti svých praktikujících studentů a stážistů. Ve své činnosti dodržuje etické standardy přijaté mezinárodními a národními sdruženími akademických pracovníků a související normy v oblasti vědeckého výzkumu, zejména Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol.